Beroep broedhuisarbeider in de aquacultuur

Broedhuisarbeider in de aquacultuur: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

Vaardigheden

 • Ontwikkeling van larven volgen

  Het uiterlijk en de gedragingen van larven observeren om ziekten te detecteren; de juiste dosis medicatie toevoegen aan voedsel en water volgens de instructies van de toezichthouder.

 • Vervuiling verwijderen

  Verontreiniging in de aquacultuurvoorzieningen elimineren.

 • Fotoreactoren bedienen

  Fotoreactoren onder toezicht exploiteren.

 • Vissorteringswerkzaamheden uitvoeren

  Waar levende vis wordt verzameld met behulp van technieken waarmee de stress voor de vissen tot een minimum wordt beperkt en het ontsnappen van de vissen wordt vermeden. Beoordeel ze met de hand of met behulp van apparatuur. Verslag over de indeling in klassen, waarbij wordt toegezien op de naleving van de specificaties.

 • Kweekexemplaren voeren

  Kweekdieren voeren volgens hun voedingsbehoeften. In eerste instantie gaat het om levende prooien zoals raderdieren en artemia.

 • Kweekvoorzieningen onderhouden

  Indien nodig kleine reparaties aan kweekvoorzieningen uitvoeren .

 • Aquacultuursoorten identificeren

  Identificeer belangrijke Europese gekweekte vis, schaal- en schelpdieren en soorten schaaldieren.

 • Voortplantingsmateriaal verzorgen

  De eieren incuberen tot ze zijn uitgebroed. De kwaliteit van de eieren beoordelen. Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit. Bevruchte eieren produceren. Broeden en beheren van nieuwgeboren larven.

 • Waterverwarmingsapparatuur gebruiken

  Waterverwarmingsapparatuur gebruiken, zoals elektrische apparatuur, warmtewisselaars, warmtepompen en zonne-energie-installaties.

 • Desinfectieapparatuur voor water gebruiken

  Apparatuur voor desinfectie van water gebruiken, waarbij verschillende methoden en technieken worden gebruikt, zoals mechanische filtratie, afhankelijk van de behoeften.

 • Hygiënische praktijken bij visserijactiviteiten in acht nemen

  In overeenstemming zijn met de juiste voorschriften en praktijken voor het hygiënisch hanteren van de met de visserij verband houdende taken en de verantwoordelijkheden in het kader van de visserij.

 • Voortplantingsmateriaal verzamelen

  Larven of jonge exemplaren uit het milieu verzamelen, met behulp van geschikte technieken voor de specifieke soort, bijv. vissen, weekdieren, schaaldieren of nieuwe kandidaten voor aquacultuur.

 • Planktonproductie cultiveren

  Cultiveren van fytoplankton en microalgen. De teelt van levende prooidieren zoals rotiferen of artemia met geavanceerde technieken.

 • In ploegen werken

  Werken in wisseldiensten, waarbij het doel is een dienst of een productielijn 24 uur en elke dag van de week te laten lopen.

 • Kwekerijmateriaal onderhouden

  Zo nodig kleine reparaties uitvoeren aan kwekerijmateriaal.

 • Veiligheidsmaatregelen bij visserijactiviteiten in acht nemen

  De beleidslijnen en institutionele regelgeving in acht nemen om een veilige werkplek voor werknemers bij visserij- en aquacultuuractiviteiten te garanderen. Potentiële risico’s en gevaren aanpakken door passende veiligheidsmaatregelen te nemen.

 • Bakken in kwekerijen gebruiken

  Kweekbakken met bevruchte eieren vullen en de bakken plaatsen in de broedbakken.

 • Zorg dragen voor visvervoer

  Kan manueel een lading optillen, verplaatsen, positioneren en neerzetten, met behulp van hefwerktuigen zoals vorkheftrucks, lieren en zeekranen. Kan apparatuur bedienen die gebruikt wordt bij het vervoer van onder meer vis en schaal- en schelpdieren, zoals vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, transportbanden enz.

 • Heftrucks bedienen

  Een heftruck bedienen, dit is een voertuig dat vooraan is uitgerust met een inrichting voor het hijsen of heffen en het vervoeren van zware ladingen.

 • Vismonsters verzamelen voor diagnose

  Verzamelen van vis- en schelpdiermonsters voor diagnose door specialisten op het gebied van visziekten.

 • Viseieren inspecteren

  Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit.

 • Voorraden voor aquacultuur kweken

  Gebruiken van geschikt middelen om schelpdierkuit op te vangen. Sorteren van wild schelpdierkuit. Verzamelen van natuurlijk voortgebrachte visseneieren; elimineren van de kleverigheid van de eieren en eieren incuberen tot ze zijn uitgekomen. Omgaan met vis en schelpdieren in het broed- en voedselaanbod, afhankelijk van de behoeften van de vissen en schelpdieren.

 • Waterkwaliteit voor aquacultuur in kwekerijen handhaven

  De stroming van water in tanks en natuurlijke zoetwatermassa’s meten. Parameters van de waterkwaliteit, zoals pH, temperatuur, zuurstof, zoutgehalte, CO2, N2, NO2, NH4, troebelheid, en chlorofyl meten.

 • Productieprocessen uitvoeren in viskwekerijen

  Op natuurlijke wijze gepaaide viseieren verzamelen, de adhesiewerking van de eieren elimineren, de eieren incuberen tot ze uitkomen, larven doen uitkomen en in leven houden, de larvenstatus volgen, voeder- en kweektechnieken toepassen op de soorten in kwestie.

Optionele kennis en vaardigheden

interne communicatiesystemen onderhouden duikapparatuur controleren rapporteren aan teamleider in de buitenlucht werken in ongunstige weersomstandigheden werken sanitaire maatregelen voor kweek in aquacultuur duikinterventies uitvoeren verschillende communicatiekanalen gebruiken duik beoordelen met het duikteam duikuitrusting onderhouden pompen in aquacultuurvoorzieningen bedienen in een visserijteam werken telefonisch communiceren vereisten voor duikoperaties voldoen aan wettelijke eisen voor duikoperaties continue professionele ontwikkeling op het gebied van visserijactiviteiten doormaken materiaal voor zuurstoftoevoer gebruiken

Loopbaanperspectief

Het beroep broedhuisarbeider in de aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB