Beroep bootsman

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Bootsman: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Preventie van verontreiniging

  De processen die gebruikt worden om verontreiniging te voorkomen: voorzorgsmaatregelen tegen verontreiniging van het milieu, procedures ter bestrijding van verontreiniging en bijbehorende uitrusting, en mogelijke maatregelen ter bescherming van het milieu.

 • Kwaliteit van visproducten

  Factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van visproducten. Bijvoorbeeld verschillen tussen soorten, de impact van vistuigen en parasieten op het behoud van de kwaliteit.

 • Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen

  De fundamentele beginselen en voorschriften van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Marpol-verdrag): Voorschriften voor de voorkoming van verontreiniging door olie, wetgeving inzake de beheersing van de verontreiniging door schadelijke vloeistoffen in bulk, preventie van verontreiniging door verpakte schadelijke stoffen die op zee worden vervoerd, voorkoming van verontreiniging door afvalwater van schepen, voorkoming van verontreiniging door afval van schepen, voorkoming van luchtverontreiniging door schepen.

 • Vissersvaartuigen

  Benaming van de verschillende elementen en uitrusting van vissersvaartuigen.

 • Risico’s met betrekking tot het uitvoeren van viswerkzaamheden

  Algemene risico's die zich voordoen bij het werken aan vissersboten en specifieke risico's die zich alleen voordoen in bepaalde vissituaties. Preventie van bedreigingen en ongevallen.

 • Vistuig

  Beschrijving van de verschillende bij de visvangst gebruikte vistuigen en hun gebruiksmogelijkheden.

 • Gedragscode voor een verantwoorde visserij

  De Gedragscode voor een verantwoorde visserij van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de richtlijnen voor professionele vissers.

 • Internationale voorschriften om aanvaringen op zee te voorkomen

  Fundamentele aspecten van de internationale regelgeving ter voorkoming van aanvaringen op zee, waaronder het gedrag van schepen binnen zichtafstand van elkaar, navigatielichten en -bakens, grote licht- en akoestische signalen, signalering en boeien op zee.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

Vaardigheden

 • Zwemmen

  Door water bewegen met behulp van de ledematen.

 • Bemanning van een schip coördineren

  De dagelijkse activiteiten van de bemanning coördineren. Ervoor zorgen dat elk lid van het dek zijn/haar toegewezen taken naar behoren begrijpt en uitvoert. De kapitein bestaan bij de opleiding en oriëntatie van nieuwe bemanning. De line-handling tijdens manoeuvres coördineren. Toezicht houden op het onderhoud en de veiligheid van het dek. Het dagelijkse werk plannen om het meeste uit elk dekbemanningslid van het dek te halen.

 • Opleiding geven

  Opleiding en voorlichting geven aan nieuwe teamleden of deze taak toewijzen aan een ervaren teamlid.

 • Visprocedures toepassen

  Het uitzetten en binnenhalen van het vistuig om de optimale werking ervan te bereiken, overeenkomstig de voorschriften voor een verantwoorde vis en de veiligheidsmaatregelen.

 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen

  Deelnemen aan het voorbereiden en uitvoeren van noodoefeningen. De leiding nemen over een responsactie ter plaatse. Er helpen voor te zorgen dat de schriftelijke drillrapporten op de juiste wijze worden geregistreerd. Ervoor zorgen dat al het personeel zich bij een noodsituatie zo goed mogelijk aan de geplande noodprocedures houdt.

 • Uitrusting voor vissersboten gebruiken

  Visuitrusting en het dek van het schip opstellen voor succesvolle vangactiviteiten zoals aangegeven door de leidinggevende. Het uitzetten en binnenhalen van het vistuig om de optimale werking ervan te bereiken.

 • Overleven op zee in geval van verlaten van een schip

  Het identificeren van de alarmsignalen en de noodsituaties waarvoor ze worden gesignaleerd. Zich aan de vastgestelde procedures houden. Een reddingsvest of overlevingspak dragen en gebruiken. Op een veilige manier in het water van een hoogte springen. Zwemmen en rond een omgekeerde reddingsboei draaien met zwemvest aan. Blijven drijven zonder reddingsvest. Aan boord gaan van het reddingsmiddel vanaf het schip, of vanaf het water met reddingsvest aan. De eerste stappen zetten om aan boord te gaan van de groepsreddingsmiddelen, teneinde de overlevingskans te vergroten. Een ankerparachute of anker stromen. De uitrusting voor groepsreddingsmiddelen gebruiken. Locatieapparatuur gebruiken, met inbegrip van radioapparatuur.

 • Scheepsapparatuur bedienen

  Bedienen van scheepsuitrusting zoals motoren en generatoren, lieren en HVAC-systemen. De verantwoordelijkheid voor alle buitenuitrusting en een deel van de binnenuitrusting op zich nemen. Ervoor zorgen dat de dekuitrusting veilig wordt bediend.

 • Visproducten behandelen

  Vis voorzichtig en hygiënisch behandelen om de kwaliteit te behouden. De voor opslag bestemde visproducten op adequate wijze voorbereiden.

 • Navigatiewachten houden

  De principes in acht nemen bij het houden van een navigatiewacht. Overnemen, aannemen en doorgeven van een wacht. Het schip besturen en routinewerkzaamheden uitvoeren tijdens een wacht. Veiligheids- en noodprocedures in acht nemen. Veiligheidsmaatregelen in acht nemen tijdens een wacht en onmiddellijk maatregelen treffen in geval van brand of ongeval.

 • Manoeuvres van vaartuigen ondersteunen

  Deelnemen aan manoeuvres in de haven: aanleggen, ankeren en andere aanmeeractiviteiten. Bijdragen aan een veilige brugwacht.

 • Visproducten bewaren

  Visproducten plaatsen en indelen voor een goede conservering. Passende omstandigheden handhaven voor de conservering van visproducten.

 • Wacht houden op vaartuigen

  Wacht houden op de scheepsboeg, het achterschip of de brugvleugels. Uitkijken voor obstakels op de koers van het schip en navigatiehulpmiddelen zoals boeien lokaliseren. Bepalen van de geografische positie van het schip met behulp van alle beschikbare middelen, zoals GPS, radarbereik, visuele waarnemingen en dieptemeters. Onderweg uitvoeren van navigatiewacht en veiligheidswacht, ankerwacht en dokwacht op andere tijdstippen die de kapitein goed acht, in overeenstemming met de normale procedures voor brugbeheer.

 • Visgerei klaarmaken

  Visgerei en het dek van het schip voorbereiden voor succesvolle winningsactiviteiten. De bemanning coördineren tijdens deze handeling.

 • Cruciale systemen voor vaartuigen gebruiken

  Cruciale systemen zoals elektronische navigatiehulpmiddelen, sturing, ontwatering, veiligheidsapparatuur bedienen. De bevelen van de kapitein uitvoeren.

 • Omgaan met vracht

  De mechanische elementen bij het laden en lossen van goederen en voorraden veilig beheren. Stouwen en losmaken van producten volgens instructies.

 • Operaties voor behandeling van vis coördineren

  Organiseren van visbehandelingsactiviteiten om achteruitgang van de kwaliteit van de visproducten te voorkomen. Controleren van de netheid van het dek en het visgat voorafgaand aan het laden en manipuleren. Controleren dat de onthoofde, gestripte, gewassen en gesorteerde kop, indien van toepassing, wordt uitgevoerd met inachtneming van de hygiënevoorschriften op het gebied van de gezondheid.

 • Branden blussen

  De geschikte stoffen en methoden kiezen voor het blussen van branden, afhankelijk van hun omvang, zoals water en diverse chemische agentia. Een ademhalingstoestel gebruiken.

 • Helpen bij onderhoud van schepen

  Bijdragen aan het onderhoud en de reparatie van het schip met behulp van schilder-, smeer- en reinigingsmiddelen en -apparatuur. Uitvoeren van routinematige onderhouds- en reparatieprocedures. Afvalmateriaal veilig verwijderen. Toepassen, onderhouden en gebruiken van hand- en elektrisch gereedschap.

Optionele kennis en vaardigheden

rapporteren aan kapitein scholen vissen beoordelen visserijbeheer wereldwijd maritiem nood- en veiligheidssysteem inventarisdossiers samenstellen beoordeling van risico’s en bedreigingen maritiem engels gebruiken communiceren aan de hand van het wereldwijde maritieme nood- en veiligheidssysteem

Loopbaanperspectief

Het beroep bootsman behoort tot de beroepsgroep Bedieners mobiele machines. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202410100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202410100  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB