Beroep biomedisch analist

Biomedische wetenschappers voeren alle laboratoriummethoden uit die nodig zijn in het kader van medisch onderzoek, behandeling en onderzoek, met name klinisch-chemische, hematologische, immuno-hematologische, histologische, cytologische, microbiologische, parasitologische, mycologische, serologische en radiologische tests. Zij voeren analytische steekproeven uit en rapporteren de resultaten aan het medisch personeel voor verdere diagnose. Biomedische wetenschappers kunnen deze methoden met name in de infectie-, bloed- of celwetenschappen toepassen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Biomedisch analist: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Gerelateerde beroepen laboratorium

 • Hoofd afdeling laboratorium
 • Laboratoriumtechnicus beton, asfalt, asbest of verwante producten
 • Laboratoriumtechnicus biologie, biotechnologie
 • Laboratoriumtechnicus kunststof, textiel of chemicaliën
 • Laboratoriumtechnicus oogheelkunde
 • Laboratoriumtechnicus pathologie
 • Laboratoriumtechnicus staal en overige metalen
 • Laboratoriumtechnicus voeding, water, zuivel, dranken
 • Laboratoriumtechnicus, medisch analist
 • Medisch nucleair laborant
 • Productkeurder (geen voedsel of dranken)
 • Technicus medische prothesen

Kennis

 • Kruisproeftechnieken voor bloedtransfusies

  De testmethoden die voorafgaand aan een bloedtransfusie worden gebruikt om te bepalen of het bloed van de donor verenigbaar is met het bloed van een specifieke ontvanger.

 • Biostatistiek

  De methoden die worden gebruikt voor de toepassing van statistieken op het gebied van biologie.

 • Klinische immunologie

  De pathologie van een ziekte in relatie tot zijn immuunrespons en immuunsysteem.

 • Biomedische technieken

  De verschillende methoden en technieken die in de biomedische laboratoria worden gebruikt, zoals moleculaire en biomedische technieken, beeldvormingstechnieken, genetische manipulatie, technieken voor elektrofysiologie en in silico-technieken.

 • Histologie

  De microscopische analyse van cellen en weefsels.

 • Transplantatie

  De principes van orgaan- en weefseltransplantatie, de principes van transplantatie/immunologie, immunosuppressie, donatie en verkrijging van weefsel, en indicaties voor orgaantransplantatie.

 • Bio-ethiek

  De implicaties van diverse ethische kwesties die verband houden met nieuwe ontwikkelingen in biotechnologie en geneeskunde, waaronder menselijke experimenten.

 • Chemie

  De samenstelling, structuur en eigenschappen van stoffen en de processen en veranderingen die ze ondergaan; het gebruik van verschillende chemicaliën en hun interacties, productietechnieken, risicofactoren en verwijderingsmethoden.

 • Geautomatiseerde analysatoren in het medische laboratorium

  De methoden die worden gebruikt om monsters te plaatsen in het laboratoriuminstrument dat biologische monsters analyseert voor diagnosedoeleinden.

 • Medische terminologie

  De betekenis van medische termen en afkortingen, van doktersrecepten en diverse medische specialismen en het juiste gebruik ervan.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Rol van biomedische wetenschappers in de gezondheidszorg

  Rollen en verantwoordelijkheden van een biomedisch wetenschapper binnen het zorgstelsel.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Biofysica

  De kenmerken van biofysica over verschillende gebieden, waarbij gebruik wordt gemaakt van methoden uit de fysica om biologische elementen te bestuderen.

 • Toxicologie

  De negatieve effecten van chemische stoffen op levende organismen, hun dosis en hun blootstelling.

 • Laboratoriummethoden in biomedische wetenschappen

  Soorten, eigenschappen en procedures van laboratoriumtechnieken die worden gebruikt voor een breed scala van medische tests, waaronder serologische tests.

 • Medische genetica

  De diagnose, types en behandeling van erfelijke aandoeningen; een soort genetica dat betrekking heeft op de toepassing op medische zorg.

 • Immunologie

  Immunologie is een medisch specialisme zoals vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Technieken voor bloedafnames

  De geschikte technieken voor het afnemen van bloed voor laboratoriumdoeleinden, afhankelijk van de doelgroep, zoals kinderen of ouderen.

 • Medische informatica

  De processen en tools die worden gebruikt voor de analyse en verspreiding van medische gegevens via computersystemen.

 • Immunohematologie

  De reacties van antilichamen in verband met de pathogenese en de manifestatie van bloedaandoeningen.

 • Diagnostische methoden in medisch laboratorium

  De diverse soorten diagnostische methoden in het medisch laboratorium, waaronder klinisch-chemische, hematologische, immuun-hematologische, histologische, cytologische en microbiologische methoden.

 • Klinische cytologie

  De wetenschap van de vorming, structuur en functie van cellen.

 • Microscopische technieken

  De technieken, functies en beperkingen van microscopie om voorwerpen in beeld te brengen die niet met het normale oog kunnen worden gezien.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Bioveiligheid in biomedische laboratoria

  De beginselen en methoden voor het beheer van besmettelijke materialen in de laboratoriumomgeving, bioveiligheidsniveaus, indeling en risicobeoordeling, de pathogeniteit en toxiciteit van een levend organisme en de mogelijke gevaren daarvan, teneinde de risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu tot een minimum te beperken.

 • Bloedtransfusies

  De procedures voor bloedtransfusies, waaronder het testen op compatibiliteit en ziekten, waarbij bloed wordt toegediend dat is afgenomen van donoren met dezelfde bloedgroep.

 • Analytische methoden in biomedische wetenschappen

  De diverse mathematische, analytische of onderzoeksmethoden die in biomedische wetenschappen worden gebruikt.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Klinische chemie

  Klinische chemie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Moleculaire biologie

  De interactie tussen de verschillende systemen van een cel, de wisselwerking tussen de verschillende soorten genetisch materiaal en de wijze waarop deze interacties worden gereguleerd.

 • Ethiek specifiek voor beroepen in de gezondheidszorg

  Morele normen en procedures, specifieke ethische vragen en verplichtingen voor beroepen in de zorg, waaronder eerbiediging van de menselijke waardigheid, zelfbeschikking, geïnformeerde toestemming en vertrouwelijke omgang met patiëntgegevens.

 • Professionele documentatie in de gezondheidszorg

  De in de beroepsomgeving van de gezondheidszorg toegepaste geschreven normen voor documentatiedoeleinden van iemands activiteit.

 • Histopathologie

  De procedures die nodig zijn voor het microscopisch onderzoek van gemerkte delen waarbij gebruik wordt gemaakt van histologische technieken.

 • Biologische hematologie

  Biologische hematologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Klinische microbiologie

  De wetenschap van het identificeren en isoleren van organismen die infectieziekten veroorzaken.

 • Leiding geven aan medisch personeel

  De taken en verantwoordelijkheden in de gezondheidszorg.

 • Epidemiologie

  De tak van de geneeskunde die zich bezighoudt met het voorkomen, verspreiden en beheersen van ziekten. De ziekte-etiologie, de overdracht, het onderzoek naar de uitbraak en vergelijkingen van de behandelingseffecten.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Bescherming tegen straling

  De maatregelen en procedures om mens en milieu te beschermen tegen de schadelijke effecten van ioniserende straling.

 • Klinische biochemie

  De diverse proeven met lichaamsvloeistoffen, waaronder elektrolyten, nierfunctietests, leverfunctietests of mineralen.

 • Medische microbiologie

  Microbiologie-Bacteriologie is een medisch specialisme dat wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Embryologie

  De normale ontwikkeling van het embryo, de etiologie van ontwikkelingsanomalieën zoals genetische aspecten en organogenese en de natuurlijke geschiedenis van afwijkingen die vóór de geboorte worden gediagnosticeerd.

 • Biomedische wetenschappen

  De beginselen van de natuurwetenschappen toegepast op de geneeskunde. Medische wetenschappen zoals medische microbiologie en klinische virologie passen biologische beginselen toe ten behoeve van medische kennis en uitvindingen.

Vaardigheden

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Helpen bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden

  Assisteren bij het documenteren van laboratoriumwerkzaamheden, met name op het gebied van beleid en operationele standaardprocedures.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Lichaamsvloeistoffen analyseren

  Monsters testen van lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine voor enzymen, hormonen en andere bestanddelen, bloedtypen identificeren en bepalen of donorbloed compatibel is met de ontvanger.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Medische laboratoriummonsters markeren

  Monsters van het medisch laboratorium correct met de juiste informatie labelen, volgens het geïmplementeerde kwaliteitssysteem.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Testresultaten aan medisch personeel bieden

  Testresultaten registreren en doorgeven aan het medisch personeel, dat de informatie gebruikt om de ziekte van de patiënt te diagnosticeren en te behandelen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Juiste klinische praktijken toepassen

  Zorgen voor de internationale naleving en toepassing van de ethische en wetenschappelijke kwaliteitsnormen die worden gebruikt voor het uitvoeren, registreren en rapporteren van klinische proeven met mensen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Screening op besmettelijke ziekten uitvoeren

  Screening en test op infectieziekten zoals rodehond of hepatitis. Micro-organismen identificeren die ziekten veroorzaken.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Kwaliteitscontroleprocedures voor biomedische testen implementeren

  Procedures voor kwaliteitscontrole volgen, zowel intern als extern, om ervoor te zorgen dat de resultaten van biomedische tests nauwkeurig zijn.

 • Biopsieën uitvoeren

  Een microscopisch onderzoek uitvoeren van chirurgische weefsels en specimenen die zijn verkregen tijdens een operatie, zoals een borstbiopt verkregen tijdens de mastectomie evenals deze die door niet-chirurgen zijn ingediend.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Medisch laboratoriummateriaal onderhouden

  De staat van de gebruikte medische laboratoriumapparatuur regelmatig controleren en zo nodig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

  Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren en bevindingen mondeling meedelen, via openbare presentaties en door verslagen en andere publicaties te schrijven.

 • Toxicologische onderzoeken uitvoeren

  Testen uitvoeren om gif- of drugsmisbruik op te sporen en helpen bij het toezicht houden op de behandeling door het gebruik van chemische reagentia, enzymen, radio-isotopen en antilichamen om abnormale chemische concentraties in het lichaam op te sporen.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Veiligheidsprocedures in laboratoria toepassen

  Ervoor zorgen dat de laboratoriumapparatuur op een veilige manier wordt gebruikt en dat monsters en exemplaren correct worden behandeld. De geldigheid van de in het kader van onderzoek verkregen resultaten waarborgen.

 • Bloedtransfusiediensten ondersteunen

  Ondersteuning van bloedtransfusies en -transplantaties door middel van bloedgroepering en matching.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Celkweken analyseren

  Celkweken analyseren die gegroeid zijn uit weefselmonsters en eveneens een screening uitvoeren van het cervicale uitstrijkje om vruchtbaarheidsproblemen op te sporen.

 • Gegevens van biomedische testen registreren

  Informatietechnologie gebruiken voor het accuraat registreren en analyseren van gegevens van biomedische tests, het opstellen van verslagen over de gegevens en het uitwisselen van resultaten met de betrokken personen.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Effecten van geneesmiddelen controleren

  Tests uitvoeren op laboratoriumculturen om de effecten van medicatie en andere behandelingsprogramma’s te bepalen.

 • Resultaten van biomedische analyses valideren

  Klinisch valideren van de resultaten van de biomedische analyse, overeenkomstig de deskundigheid en de goedkeuringsgraad.

 • Wetenschappelijke methoden toepassen

  Toepassing van wetenschappelijke methoden en technieken om verschijnselen te onderzoeken, door het verwerven van nieuwe kennis of het corrigeren en integreren van eerdere kennis.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Infecties in de instelling beheersen

  Implementeren van een reeks maatregelen ter voorkoming en bestrijding van infecties, waarbij gezondheids- en veiligheidsprocedures en -beleid worden geformuleerd en vastgesteld.

 • Op de hoogte blijven van diagnostische vernieuwingen

  Op de hoogte blijven van diagnostische innovaties en de nieuwste onderzoeksmethoden toepassen.

Optionele kennis en vaardigheden

biologische monsters van patiënten verzamelen voorraad biomedisch materiaal controleren rekenvaardigheden gebruiken ehbo meeleven met gebruikers van gezondheidszorg beschikken over computervaardigheden zorgen voor de veiligheid van gebruikers van gezondheidszorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek pedagogie vreemde talen gebruiken bij zorg opleidingen geven over biomedisch materiaal vigilantie- en rapportagesystemen voor medische hulpmiddelen oplossingen voor problemen creëren

Loopbaanperspectief

Het beroep biomedisch analist behoort tot de beroepsgroep Laboranten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243200  laag
verwachte baanopeningen tot 20244800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB