Beroep audioloog

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Audioloog: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gehoorverlies

  Optreden, oorzaken en symptomen van gehoorschade, wat betekent dat een persoon niet of slechts gedeeltelijk kan horen.

 • Psychoakoestiek

  De kenmerken van geluidsbeleving bij muziek of spraak en het psychologisch effect ervan op het gehoor van het individu.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

 • Neurofysiologie

  Het medisch specialisme dat de functies van het zenuwstelsel bestudeert.

 • Menselijke fysiologie

  De tak van wetenschap die de menselijke organen en hun wisselwerkingen en mechanismen onderzoeken.

 • Evenwichtsstoornissen

  De oorzaken die van invloed zijn op het evenwicht bij de mens, afwijkingen en hun symptomen zoals duizeligheid en desoriëntatie.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Fysiologie van evenwicht

  Eigenschappen en functies van het evenwichtsorgaan, dat verantwoordelijk is voor het evenwicht van het lichaam.

 • Wetgeving inzake gezondheidszorg

  De rechten van patiënten en de verantwoordelijkheden van behandelaars en de mogelijke repercussies en processen in verband met medische nalatigheid of wanpraktijken.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Menselijk oor

  Structuur, functies en eigenschappen van het buitenoor, het middenoor en het binnenoor, waarmee de klanken van de omgeving naar de hersenen worden overgebracht.

 • Akoestiek

  De studie van het geluid en de weerkaatsing, versterking en absorptie ervan in een ruimte.

 • Gehoorapparaten

  De soorten, kenmerken en leveranciers van hoorapparaten die het geluid versterken voor de persoon die het draagt, met het doel de spraak verstaanbaarder te maken, en het gehoor van slechthorenden te corrigeren.

 • Audiometrie

  De wijze waarop de gehoorscherpte wordt gemeten, specifiek in verband met geluidssterkte, toonhoogte en toonzuiverheid, voor de diagnose van gehoorbeschadiging en aanverwante stoornissen.

 • Pathologie

  De componenten van een ziekte, de oorzaak, ontwikkelingsmechanismen, morfologische veranderingen en de klinische gevolgen van die veranderingen.

 • Audiologie

  De wetenschap van het gehoor, het evenwicht en andere daarmee samenhangende stoornissen en aandoeningen die kenmerkend zijn voor volwassenen of kinderen.

 • Communicatie bij auditieve beperkingen

  Fonologische, morfologische en syntactische aspecten en kenmerken van menselijke communicatie voor personen met een gehoorbeschadiging.

Vaardigheden

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Gehoorapparaten afstellen

  Gehoorapparaten afstellen, hoortoestellen passen en plaatsen, of cochleaire implantaten, namelijk elektronische apparaten die worden gebruikt om iemands gehoor te verbeteren, plaatsen.

 • Behandelingsstrategieën voor uitdagingen inzake menselijke gezondheid bieden

  Mogelijke behandelingsprotocollen identificeren voor de uitdagingen voor de menselijke gezondheid binnen een bepaalde gemeenschap in gevallen zoals besmettelijke ziekten met grote gevolgen op mondiaal niveau.

 • Instructies geven over het gebruik van gehoorapparaten

  De patiënten instrueren over het gebruik en het onderhoud van de voorgeschreven hoorapparaten.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Klinische audit uitvoeren

  Interne klinische audit uitvoeren door het verzamelen van statistische, financiële en andere gegevens over de dienstverlening.

 • Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren

  Gezondheidsgerelateerd onderzoek uitvoeren en bevindingen mondeling meedelen, via openbare presentaties en door verslagen en andere publicaties te schrijven.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Cochleaire implantaten aanpassen

  Cochleaire implantaten passen en aanpassen en voorzien in revalidatie voor het luisteren met implantaatversterkingssystemen.

 • Gehoorstoornissen vaststellen

  Meten van gehoorverlies en evenwichtsstoornissen en de oorzaak ervan bepalen.

 • Voorlichten over preventie van ziekte

  Empirisch onderbouwd advies verstrekken over het vermijden van een slechte gezondheid, personen en hun verzorgers voorlichten over het voorkomen van ziekten en/of verbeteren van hun omgeving en gezondheidstoestand. Advies verstrekken over de vaststelling van risico’s die leiden tot een slechte gezondheid en helpen de veerkracht van de patiënten te vergroten met strategieën voor preventie en vroegtijdige interventie.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Gehoortesten aanpassen

  Gehoortesten aanpassen aan de leeftijd en het vermogen van de patiënt.

 • Afdrukken produceren voor oorvormen

  Een afdruk maken van het oor om een vorm van het oor te maken en de vorm overeenkomstig aanpassen.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Gehoorgang van patiënten reinigen

  Reinigen van de gehoorgangen van de patiënt, waardoor schade aan de normale trommelvliesfunctie wordt voorkomen.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Psychologische invloed van gehoorproblemen beoordelen

  Beoordeel hoe gehoorproblemen de patiënten psychologisch beïnvloeden in hun onderwijs-, beroeps- of sociaal milieu.

 • Gebruikers van gezondheidszorg doorverwijzen

  Doorverwijzen naar andere professionals, op basis van de behoeften van de zorggebruiker, vooral wanneer blijkt dat aanvullende zorgdiagnoses en -interventies nodig zijn.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Vooruitgang van patiënten door een behandeling controleren

  Observeren van en rapporteren over de reactie van de gebruikers van de gezondheidszorg op de medische behandeling, toezicht houden op de voortgang of het verval van de gezondheidszorg op dagelijkse basis en wijziging van de procedures voor de behandeling, indien nodig.

 • Patiënten advies geven over het verbeteren van het gehoor

  Patiënten bijstaan met gehoorproblemen om hen te helpen hun communicatie te verbeteren en hen wegwijs te maken in gebarentaal of liplezen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Speciale gehoorapparatuur gebruiken voor testen

  Audiometers en computers gebruiken om de mate van de gehoorstoornis van een patiënt te bepalen en andere factoren te vinden die verband houden met het probleem.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

Optionele kennis en vaardigheden

leiding geven aan een audiologisch team spraaktechnieken vreemde talen gebruiken bij zorg vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek begeleidingsmethodes klinische geriatrie menselijke psychologische ontwikkeling onderzoek uitvoeren met betrekking tot onderwerpen rond gehoor kindergeneeskunde zorgen voor gepaste administratie van afspraken pedagogie soorten handicaps

Loopbaanperspectief

Het beroep audioloog behoort tot de beroepsgroep Fysiotherapeuten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202412100  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202410400  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202422500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg laag
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB