Beroep arbo-inspecteur transportsector

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Arbo-inspecteur transportsector: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • SA8000

  Kennis van de regelgeving inzake de sociale verantwoordingsplicht, een mondiale norm voor het waarborgen van de basisrechten van werknemers; het bieden van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Risicoanalyses uitvoeren

  Factoren in kaart brengen en beoordelen die het succes van een project in gevaar kunnen brengen of de werking van de organisatie kunnen bedreigen. Procedures implementeren om hun impact te vermijden of minimaliseren.

 • Milieu-inspecties uitvoeren

  Onderzoeken uitvoeren om informatie te verzamelen voor de analyse en het beheer van milieurisico’s binnen een organisatie of in een bredere context.

 • Gepaste gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ontwikkelen in overeenstemming met de beschikbare middelen

  Maatregelen ontwikkelen om de gezondheid en veiligheid te verbeteren, rekening houdend met de beschikbare middelen. Een kosten-batenanalyse uitvoeren om het juiste evenwicht te vinden tussen het waarborgen van de gezondheid en veiligheid en de kosten van deze maatregelen.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Hoog niveau van veiligheidsbewustzijn hebben

  Zorgen voor een hoog niveau van veiligheidsbewustzijn; persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken; communiceren met het personeel en advies geven over gezondheids- en veiligheidskwesties.

 • Auditwerkzaamheden voorbereiden

  Een auditplan opstellen, met inbegrip van zowel de pre-audits als de certificeringsaudits. Communiceren met de verschillende processen om de verbeteracties uit te voeren die tot certificering leiden.

 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen

  Toezicht houden op alle personeelsleden en processen om te voldoen aan de normen op het gebied van gezondheid, veiligheid en hygiëne. De afstemming van deze vereisten op de gezondheids- en veiligheidsprogramma’s van de onderneming melden en ondersteunen.

 • Ergonomische aspecten van stedelijk vervoer afwegen

  Rekening houden met ergonomische aspecten van het stedelijk vervoer, die zowel van invloed zijn op de passagiers als op de bestuurders. Analyse van criteria zoals de toegang tot de ingangen, de uitgangen en de trappen van de vervoerseenheden, het gemak van de verplaatsing binnen de eenheid, de toegang tot de zitplaatsen, de ruimte voor de gebruiker, de vorm en de materiële samenstelling van de stoelen en de rugleuning, en de verdeling van de zetels.

 • Milieubeleid ontwikkelen

  Ontwikkeling van een organisatorisch beleid voor duurzame ontwikkeling en naleving van de milieuwetgeving in overeenstemming met de beleidsmechanismen die op het gebied van milieubescherming worden gebruikt.

 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen

  Procedures opstellen waarin de specifieke maatregelen worden beschreven die in geval van een noodsituatie moeten worden genomen, rekening houdend met alle risico's en gevaren die daarmee gepaard kunnen gaan, en om ervoor te zorgen dat de plannen in overeenstemming zijn met de veiligheidswetgeving en de veiligste handelwijze vormen.

 • Voortdurende verbetering van teams aanmoedigen

  De teams in staat stellen de mogelijkheden voor voortdurende verbetering in kaart te brengen en vervolgens het proces sturen om de resultaten te verbeteren.

 • Naleving van gezondheids- en veiligheidsregels bevorderen door het goede voorbeeld te geven

  Een persoonlijk voorbeeld stellen voor collega's door HSE-regels te volgen en deze in dagelijkse activiteiten te implementeren.

 • Vervoersrisico’s beoordelen

  Gezondheids- en veiligheidsrisico’s voor de transportsector in kaart te brengen.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen

  Toezicht houden op veranderingen in regels, beleid en wetgeving, en nagaan hoe deze invloed kunnen uitoefenen op de organisatie, de bestaande activiteiten of een specifieke zaak of situatie.

 • Schoonmaakplannen van voertuigen beheren

  Een schoonmaakplan van voertuigen beheren; kwaliteitsborging implementeren en reinigingsnormen instellen; voor materialen en uitrusting zorgen; voldoen aan de gezondheids- en veiligheidsprincipes van de vloot.

 • Gezondheids- en veiligheidspreventieplannen voor wegvervoer ontwikkelen

  Ontwikkelen van een preventieplan om potentiële risico's voor de gezondheid en veiligheid te vermijden.

 • OHSAS 18001 naleven

  De normen van de beheersystemen voor veiligheid en gezondheid op het werk kennen Ernaar streven praktijken toe te passen die het risico op ongevallen op het werk verminderen.

Loopbaanperspectief

Het beroep arbo-inspecteur transportsector behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB