Beroep ambulanceverpleegkundige

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Ambulanceverpleegkundige: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Farmacologie

  Farmacologie staat als medisch specialisme vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Sociologie toegepast op paramedische praktijken

  De fundamentele rol van sociologie voor paramedisch personeel bij het ontwikkelen en in stand houden van doeltreffende relaties, psychologische en sociale factoren die van invloed zijn op gezondheid en ziekte van een persoon.

 • Aandoeningen aan vitale functies

  De kenmerken en aandoeningen van vitale functies, bewustzijn en bewusteloosheid, ademhaling en bloedsomloop, bloedingen, shock, kunstmatige ademhaling.

 • Klinische wetenschappen

  Het onderzoek naar en de ontwikkeling van de technieken en apparatuur die door medisch personeel worden gebruikt om ziekten te voorkomen, te diagnosticeren en te behandelen.

 • Medische dispatch

  De concepten van een systeem voor medische verzending en het gebruik ervan, dat bestaat uit het uitvoeren van medische controlecriteria, het beantwoorden van noodoproepen en het exploiteren van via computers gesteunde overdrachtssystemen.

 • Gedragswetenschap

  Het onderzoek naar, en de analyse van het gedrag van proefpersonen aan de hand van gereguleerde en realistische waarnemingen en systematische wetenschappelijke experimenten.

 • Hygiëne in de gezondheidszorg

  De procedures voor het in stand houden van een hygiënische omgeving in een gezondheidszorginstelling, zoals ziekenhuizen en klinieken. Deze kunnen uiteenlopen van handen wassen tot het reinigen en desinfecteren van gebruikte medische apparatuur en methoden voor de beheersing van infecties.

 • Stadia van normale ontwikkeling

  De belangrijkste stadia van normale ontwikkeling, de cognitieve, emotionele en sociale maatstaven van volwassenwording.

 • Operationele tactieken bij het reageren op noodsituaties

  Kenmerken en werkwijzen van operationele tactieken voor het optreden in noodsituaties, met name bij grote incidenten en rampen.

 • Medische apparaten

  Uitrusting en apparatuur die worden gebruikt voor de diagnose, preventie en behandeling van medische problemen. Medische hulpmiddelen omvatten een breed scala aan producten, variërend van spuiten en prothesen tot MRI-machines en gehoorapparaten.

 • Pathogene micro-organismen

  De voornaamste klassen van pathogene micro-organismen, de verspreiding van infecties en het gebruik van universele voorzorgsmaatregelen.

 • EHBO

  De dringende behandeling van een zieke of gewonde persoon in het geval van hart- en/of ademhalingsfalen, bewusteloosheid, wonden, bloedingen, shock of vergiftiging.

 • Defibrillatie

  Het gebruik van semiautomatische defibrillatoren en de gevallen waarin dit wordt toegepast.

 • Vervoersmethoden

  Kennis van beginselen en methoden voor het vervoer van personen of goederen door de lucht, per spoor, over zee of over de weg, met inbegrip van de relatieve kosten en optimale werkstrategieën.

 • Sanitaire technologie

  De kenmerken en het gebruik van geneesmiddelen en sanitaire technische apparatuur.

 • Intubatie

  De kunstmatige ademhaling en intubatie en de mogelijke complicaties.

 • Fysische wetenschappen toegepast op paramedische praktijken

  De beginselen en theorieën van fysica, biomechanica, elektronica en ergonomie die kunnen worden toegepast op de paramedische praktijken.

 • Anatomie van de mens

  De dynamische relatie van de structuur en functie van de mens, het bewegingsapparaat, cardiovasculaire systeem, ademhalingssysteem, verteringssysteem, endocrien systeem, urinewegstelsel, voortplantingsstelsel, integumentum en zenuwstelsel, normale en abnormale anatomie en fysiologie gedurende een leven.

 • Noodgevallen

  De noodgevallen met verschillende ziektepatronen en syndromen, de speciale noodgevallen en hun passende interventies.

 • Spoedeisende geneeskunde

  De noodgeneeskunde is een medische specialiteit en wordt vermeld in Richtlijn 2005/36/EG van de EU.

 • Beginselen van paramedische praktijken

  De theorieën en wetenschap die ten grondslag liggen aan de theorie en beginselen van paramedische praktijken.

 • Intraveneuze infusie

  De toegang tot en infusie in een ader, de hygiënische aspecten en mogelijke complicaties.

 • Gezondheidszorg

  De structuur en functie van de gezondheidsdiensten.

Vaardigheden

 • Aard van verwondingen tijdens noodgevallen beoordelen

  De aard en omvang van het letsel of de ziekte beoordelen om een plan voor medische behandeling vast te stellen en te prioriteren.

 • Noodzorg van trauma's bieden voor aankomst in het ziekenhuis

  Medische spoedverzorging van eenvoudige en complexe trauma’s verstrekken voorafgaand aan de ziekenhuisopname, bloedingen stelpen, shock behandelen, wonden verbinden, en pijnlijke, gezwollen, of misvormde ledematen, hals of ruggengraat immobiliseren.

 • Organisatorische technieken gebruiken

  Gebruiken van een reeks organisatorische technieken en procedures die het bereiken van de gestelde doelen faciliteren, zoals een gedetailleerde planning van de dienstregeling van het personeel. Deze middelen efficiënt en duurzaam gebruiken en flexibiliteit tonen wanneer dat nodig is.

 • Risicobeheersingsmaatregelen selecteren

  Een passende selectie uitvoeren van maatregelen voor de beheersing van gevaren en voor risicobeheer

 • Aanpassen aan spoedeisende zorgomgeving

  De praktijk aanpassen om ervoor te zorgen dat aan de behoeften van patiënten binnen de spoedeisende zorgomgeving wordt voldaan.

 • Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken

  Elektronische en mobiele gezondheidstechnologieën gebruiken (online toepassingen en diensten ) om de gezondheidszorg te verbeteren.

 • Specifieke paramedische technieken toepassen bij zorg buiten het ziekenhuis

  Gebruiken van gepaste technieken in de paramedische praktijk, zoals IV-therapie, toediening van geneesmiddelen, cardioversie en chirurgische noodtechnieken.

 • Met bloed omgaan

  Omgaan met bloed, organen en andere interne delen, zonder hier overstuur van te worden.

 • Ziekenhuispersoneel instructies geven

  Ziekenhuispersoneel instructies geven bij aankomst van een patiënt, waarbij een nauwkeurig verslag wordt gegeven over de toestand van de patiënt, de omstandigheden van het ongeval, de ziekte of de verwonding en de gegeven behandeling.

 • Beleidsmakers over gezondheidsuitdagingen informeren

  Het verstrekken van nuttige informatie over beroepen in de gezondheidszorg om ervoor te zorgen dat de juiste beleidsbeslissingen worden genomen.

 • In geval van nood gespecialiseerd materiaal gebruiken

  Apparatuur gebruiken zoals externe defibrillators en maskers met een beademingsballon, spinale en de tractie-breukspalken en de intraveneuze druppels in geavanceerde levensondersteunende omgevingen, waarbij, indien nodig, elektrocardiogrammen worden gebruikt.

 • Integratie bevorderen

  De integratie in de gezondheidszorg en de sociale diensten bevorderen en de diversiteit van overtuigingen, cultuur, waarden en voorkeuren respecteren, rekening houdend met het belang van gelijkheids- en diversiteitskwesties.

 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven

  De regionale en nationale wetgeving die relevant is voor het werk naleven en in de praktijk toepassen.

 • Gegevens van gebruikers van gezondheidszorg beheren

  Accurate klantenbestanden bijhouden die ook voldoen aan juridische en professionele normen en ethische verplichtingen om het beheer van de cliënten te vergemakkelijken en ervoor te zorgen dat de gegevens van alle cliënten (met inbegrip van mondeling, schriftelijk en elektronisch) vertrouwelijk worden behandeld.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Omgaan met patiënten met acute ziekten

  Omgaan met patiënten van alle leeftijdsgroepen met acute en dringende ziekten of verwondingen, zoals episodische ongedifferentieerde fysieke en gedragssymptomen of -aandoeningen.

 • Zorgen voor de veiligheid van gebruikers van de gezondheidszorg

  Ervoor zorgen dat gebruikers in de gezondheidszorg professioneel, effectief en veilig worden behandeld, waarbij de technieken en procedures worden aangepast aan de behoeften, capaciteiten of de heersende omstandigheden van de persoon.

 • Actief luisteren

  Aandacht schenken aan wat anderen zeggen, geduldig de punten begrijpen die naar voren worden gebracht, de juiste vragen stellen en niet op ongepaste momenten onderbreken; goed kunnen luisteren naar de behoeften van klanten, passagiers, gebruikers van diensten of anderen, en dienovereenkomstig oplossingen kunnen bieden.

 • Problemen kritisch behandelen

  De sterke en zwakke punten in kaart brengen van verschillende abstracte, rationele concepten zoals vraagstukken, meningen en benaderingen met betrekking tot een specifieke problematische situatie om oplossingen en alternatieve methoden te formuleren om de situatie aan te pakken.

 • Advies geven in verband met geïnformeerde toestemming van zorgontvangers

  Ervoor zorgen dat patiënten/cliënten volledig zijn geïnformeerd over de risico’s en voordelen van voorgestelde behandelingen, zodat zij geïnformeerde toestemming kunnen geven, waarbij patiënten/cliënten worden betrokken bij het proces van hun zorg en behandeling.

 • Kwaliteitsnormen in verband met de uitoefening van gezondheidszorg naleven

  Kwaliteitsnormen toepassen op het gebied van risicobeheer, veiligheidsprocedures, feedback van patiënten, screening en medische hulpmiddelen in de dagelijkse praktijk, zoals erkend door de nationale beroepsverenigingen en -autoriteiten.

 • Klinische richtlijnen volgen

  De overeengekomen protocollen en richtlijnen volgen voor de ondersteuning van de zorgpraktijk en die worden verstrekt door zorginstellingen, beroepsverenigingen of autoriteiten en wetenschappelijke organisaties.

 • Stressbestendig zijn

  Een gematigde mentale toestand behouden en effectief presteren onder druk of ongunstige omstandigheden.

 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg

  Doeltreffend communiceren met patiënten, familieleden en andere zorgverleners, gezondheidswerkers en partners uit de gemeenschap.

 • Meeleven met gebruikers van gezondheidszorg

  Inzicht hebben in de achtergrond van de symptomen, de moeilijkheden en het gedrag van cliënten en patiënten. Meeleven met hun problemen; respect tonen en hun autonomie, zelfrespect en zelfstandigheid versterken. Zich bekommeren om hun welzijn, en handelen met inachtneming van de persoonlijke grenzen, gevoeligheden, culturele verschillen en voorkeuren van de cliënt en de patiënt in gedachten.

 • Omgaan met noodzorgsituaties

  De signalen beoordelen en goed voorbereid zijn op een situatie die een onmiddellijke bedreiging vormt voor iemands gezondheid, veiligheid, eigendom of milieu.  

 • Omgaan met grote incidenten

  Onmiddellijk actie ondernemen om te reageren op grote incidenten die van invloed zijn op de veiligheid en beveiliging van personen in particuliere of openbare plaatsen, zoals verkeersongevallen.

 • Gezondheidswetenschappen toepassen

  Een breed scala aan biomedische, psychosociale, organisatorische, educatieve en maatschappelijke aspecten van gezondheid, ziekte en gezondheidszorg toepassen om de gezondheidszorg te verbeteren en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Orde handhaven op de plaats van ongevallen

  Zorg dat orde wordt gehandhaafd tijdens noodsituaties en dat familie en vrienden de patiënt niet aan kunnen raken.

 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden

  Verantwoordelijkheid aanvaarden voor de eigen professionele activiteiten en de grenzen van de eigen praktijk en competenties erkennen.

 • Communiceren met gebruikers van gezondheidszorg

  Communiceren met cliënten en hun verzorgers, met toestemming van de patiënt, om hen op de hoogte te houden van de voortgang van de cliënten en patiënten en de vertrouwelijkheid te waarborgen.

 • Rapporten schrijven over noodgevallen

  De gezondheidstoestand van de patiënt of het letsel vanaf het begin van de opname in de ambulance, de verstrekte behandeling en de reacties op de geneesmiddelen en de behandeling registreren.

 • Patiënten verplaatsen

  De meest geschikte technieken gebruiken om patiënten te behandelen en in en uit ambulance, ziekenhuis, rolstoel, enz. te verplaatsen.

 • Lichamelijk onderzoek uitvoeren in geval van nood

  Een grondig en gedetailleerd lichamelijk onderzoek van de patiënt uitvoeren in noodsituaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van beoordelingsvaardigheden zoals observatie, palpatie en auscultatie en het formuleren van een diagnoses bij alle leeftijdscategorieën, gevolgd door het verzoek om een specialist, indien beschikbaar.

 • Contextspecifieke klinische vaardigheden toepassen

  Een professionele en op feitenmateriaal gebaseerde beoordeling verrichten, doelen stellen, interventies uitvoeren en cliënten evalueren, rekening houdend met de ontwikkelings- en contextuele geschiedenis van de cliënten, binnen het eigen werkgebied.

 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg

  Interageren, omgaan en communiceren met personen uit verschillende culturen tijdens het werk in de gezondheidszorg.

 • Geneesmiddelen toedienen in geval van nood

  Geneesmiddelen toedienen in een noodgeval, zoals voorgeschreven door een controlerend arts.

 • Patiënten die interventies ondergaan positioneren

  Patiënten correct positioneren of immobiliseren met het oog op veilige en effectieve interventies.

 • Reageren op veranderende omstandigheden in de gezondheidszorg

  Het hoofd bieden aan de druk en adequaat en tijdig reageren op onverwachte en snel veranderende situaties in de gezondheidszorg.

 • Bijdragen aan de continuïteit van de gezondheidszorg

  Bijdragen aan de uitvoering van gecoördineerde en permanente gezondheidszorg.

 • Vitale functies van patiënten controleren

  Het volgen en analyseren van vitale functies van hart, ademhaling en bloeddruk.

 • Eerste hulp bieden

  Cardiopulmonaire reanimatie of eerste hulp toedienen om hulp te bieden aan een zieke of gewonde persoon totdat hij/zij een meer complete medische behandeling krijgt.

 • Collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen

  Tijdens een behandeling collaboratieve therapeutische relaties ontwikkelen en het vertrouwen en de medewerking van de zorggebruikers stimuleren en winnen.

 • Patiënten vervoeren naar medische faciliteiten

  Assisteren bij het tillen en vervoeren van de patiënt naar het hulpverleningsvoertuig voor het vervoer en naar het ontvangende medisch centrum bij aankomst.

 • Noodcommunicatiesystemen bedienen

  Efficiënt bedienen van gemeenschappelijke communicatiesystemen die in noodsituaties worden gebruikt, zoals mobiele zenders en ontvangers van het basisstation, draagbare zenders en ontvangers, repeaters, mobiele telefoons, piepers, automatische voertuigopsporingssystemen en satelliettelefoons, zoals vereist.

 • Patiënten immobiliseren voor noodinterventies

  Immobiliseren van de patiënt met behulp van een rugplank of een ander ruggenmergimmobilisatie-apparaat en de patiënt voorbereiden op het vervoer per brancard en ambulance.

 • Noodgevallen prioriteit geven

  Het risiconiveau van een noodsituatie bepalen en de verzending van ambulances naar noodsituaties in evenwicht brengen met het risico van een noodsituatie

 • Werken in multidisciplinaire gezondheidsteams

  Deelnemen aan de verlening van multidisciplinaire gezondheidszorg en inzicht hebben in de regels en bevoegdheden van andere beroepen in de gezondheidszorg.

 • Gezondheidsvoorlichting bieden

  Empirisch onderbouwde strategieën ter bevordering van een gezond leven, ziektepreventie en beheer bieden.

 • Acute pijn beheren

  Patiënten met acute pijn behandelen en hun pijn dienovereenkomstig verlichten.

Optionele kennis en vaardigheden

vreemde talen gebruiken voor gezondheidsgerelateerd onderzoek vreemde talen gebruiken bij zorg voorlichten over preventie van ziekte diëtetiek in vreemde talen communiceren met zorgverleners binnenkant van een ambulance ontsmetten werknemers opleiden evaluatiemethoden bij paramedische praktijken

Loopbaanperspectief

Het beroep ambulanceverpleegkundige behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB