Beroep adviseur visserij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Adviseur visserij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Waterregelgeving

  Beschikken over goed inzicht in beleid, strategieën, instellingen en regelgeving op het gebied van water.

 • Regelgeving voor de visserij

  De studie en analyse van verschillende benaderingen van het visserijbeheer, rekening houdend met internationale verdragen en industrienormen, gericht op het analyseren van de voorschriften inzake visserijbeheer. 

 • Biologie van vissen

  De studie van vissen, schelp- of schaaldieren, ingedeeld in een groot aantal gespecialiseerde gebieden die hun morfologie, fysiologie, anatomie, gedrag, ontstaan en verspreiding beschrijven.

 • Visserijbeheer

  De op de visserijsector van toepassing zijnde beginselen, methoden en uitrusting die worden gebruikt in populatiebeheer: het begrip vangst, bijvangst, visserij-inspanning, maximale duurzame opbrengst, verschillende bemonsteringsmethoden en de wijze waarop monstermateriaal moet worden gebruikt.

 • Milieuwetgeving

  Het milieubeleid en de milieuwetgeving die op een bepaald gebied van toepassing zijn.

 • Identificatie en classificatie van vissen

  De processen voor identificatie en classificatie van vissen.

Vaardigheden

 • Bedrijfsdoelstellingen analyseren

  Gegevens bestuderen overeenkomstig de bedrijfsstrategieën en -doelstellingen en zowel de strategische plannen voor de korte als de lange termijn maken.

 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen

  De toestand van de vissen vaststellen en voorbereiden met het oog op de veilige toepassing van behandelingen.

 • Viseieren inspecteren

  Viseieren inspecteren. Dode, niet-levensvatbare en niet-gekleurde eieren verwijderen met behulp van een zuigspuit.

 • Productie van kwekerijen controleren

  De productie van kwekerijen controleren, voorraden en bewegingen controleren.

 • Voorafgaand aan landmeting onderzoek uitvoeren

  Verwerven van informatie over onroerend goed en de grenzen ervan vóór het onderzoek door het doorzoeken van juridische dossiers, onderzoeksregisters en landeigendomstitels.

 • Businesscases uitwerken

  Verzamelen van relevante informatie om tot een goed geschreven en goed gestructureerd document te komen dat het traject van een bepaald project weergeeft.

 • Advies geven aan kwekerijen

  Aanbevelingen doen voor de installatie en de goede werking van broederijen.

 • Verslag van landmeting voorbereiden

  Een onderzoeksrapport opstellen met informatie over de grenzen van de eigendom, de hoogte en diepte van het terrein, enz.

 • Verzamelde onderzoeksgegevens verwerken

  Analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens uit een brede hoeveelheid aan bronnen, zoals satellietopnames, luchtfotografie en lasermeetsystemen.

 • Visserijbiologie toepassen op visserijbeheer

  Visbestanden beheren door specifieke technieken toe te passen op basis van visserijbiologie.

 • Trainingsprocedures van visserijen ondersteunen

  Collega's ondersteunen bij de voortgang van hun werk door hun beroepsspecifieke kennis te vergroten.

 • Advies geven over bodem- en waterbescherming

  Advies geven over de effecten van bodem- en waterbeheerpraktijken in de bestrijding van het verlies van verontreinigende stoffen, de uitspoeling van nitraat en de vermindering van bodemerosie.

 • Productiepotentieel van sites beoordelen

  Het productiepotentieel van een site beoordelen. De trofische hulpbronnen van een natuurlijke site beoordelen en de voordelen en beperkingen van een site beoordelen.

 • Visserijstatus inschatten

  De biologische basisgegevens herkennen die nodig zijn voor het inschatten van de toestand van een visserij: De gevangen soorten herkennen aan de hand van een eenvoudige observatie met de ogen en een vergelijking van het aantal en de omvang van de vangsten met die van voorgaande perioden.

 • Advies geven over milieusanering

  Advies geven over de ontwikkeling en uitvoering van acties die tot doel hebben bronnen van vervuiling en verontreiniging uit het milieu te verwijderen.

 • Vismigratie bestuderen

  Onderzoek verrichten en de migratie en verplaatsing van vis bestuderen, rekening houdend met de milieufactoren zoals de invloed van het zoutgehalte in het water.

Optionele kennis en vaardigheden

wiskunde bodemkunde onderwateronderzoek uitvoeren reageren op veranderende omstandigheden in de visserij wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen gebruik van hulpmiddelen bij de productie controleren beginselen van leiderschap aquacultuursector visserijprojecten beheren chemie productie van plankton productieniveaus aanpassen inspectiemethoden wilde planten en dieren

Loopbaanperspectief

Het beroep adviseur visserij behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB