Beroep accountant

Accountant: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Processen van de financiële afdeling

  De verschillende processen, taken, vaktermen, organisatierollen en andere specifieke kenmerken van een financiële afdeling in een organisatie. Inzicht in jaarrekeningen, investeringen, publicatiebeleid, enz.

 • Boekhoudkundige technieken

  De technieken voor het registreren en samenvatten van zakelijke en financiële transacties en het analyseren, verifiëren en rapporteren van de resultaten.

 • Boekhoudregelgeving

  Methoden en voorschriften voor het voeren van een correcte boekhouding.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Financiële jaarrekeningen

  De financiële overzichten die tezamen een beeld geven van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. Financiële jaarrekeningen bestaan uit vijf delen: een balans, een winst- en verliesrekening, een overzicht van de mutaties in het eigen vermogen, een kasstroomoverzicht en een toelichting.

 • Fraudedetectie

  De technieken die worden gebruikt voor het opsporen van frauduleuze activiteiten.

 • Commercieel recht

  De wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op een specifieke commerciële activiteit.

 • Belastingwetgeving

  Belastingwetgeving die van toepassing is op een specifiek specialisatiedomein, zoals invoerbelasting, omzetbelasting, enz.

 • Afschrijving

  De boekhoudmethode voor de verdeling van de waarde van een actief over zijn gebruiksduur voor de toerekening van kosten per boekjaar en de respectievelijke verlaging van de waarde van het actief uit de rekeningen van de onderneming.

 • Processen van de boekhoudafdeling

  De verschillende processen, taken, het jargon, de rol in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de boekhoudafdeling binnen een organisatie, zoals het bijhouden van de boekhouding, facturen, inboeken en belastingaangiftes.

 • Boekingen

  De in de boekhoudsystemen of boeken van een onderneming geregistreerde financiële transacties, samen met de met de vermelding verbonden metagegevens zoals de datum, het bedrag, de betrokken rekeningen en een beschrijving van de transactie.

Vaardigheden

 • Boekhoudkundige procedures opstellen

  Standaardmethoden en richtlijnen opstellen voor het reguleren van boekhoud- en accountingverrichtingen, zoals het bepalen van het boekhoudsysteem dat wordt gebruikt om financiële transacties te registreren.

 • Boekhouding controleren

  De boekhoudkundige gegevens van het kwartaal en het jaar beoordelen en ervoor zorgen dat de boekhoudkundige informatie de nauwkeurigheid van de financiële transacties van de onderneming weergeeft.

 • Rekeningen beheren

  De rekeningen en financiële activiteiten van een organisatie beheren, ervoor zorgen dat alle documenten correct worden bijhouden, dat alle informatie en berekeningen correct zijn en dat de juiste beslissingen worden genomen.

 • Een balans opmaken

  Stel een balans op met een overzicht van de huidige financiële situatie van de organisatie. Baseer deze op de inkomsten en uitgaven; vaste activa zoals gebouwen en terrein; immateriële activa zoals merken en octrooien.

 • Boekhoudkundige fouten identificeren

  Rekeningen opsporen, de nauwkeurigheid van de gegevens bijstellen en de fouten identificeren om deze op te lossen.

 • Boekhouding verklaren

  Aanvullende uitleg en informatie verstrekken aan medewerkers, verkopers, accountants en andere instanties over de wijze waarop de rekeningen zijn geregistreerd en behandeld in de financiële administratie.

 • Jaarrekeningen opstellen

  Het verzamelen, indienen en voorbereiden van het geheel van financiële overzichten met vermelding van de financiële positie van een onderneming aan het einde van een bepaalde periode of van het boekjaar. De financiële staten bestaande uit vijf delen: een overzicht van de financiële positie, een overzicht van het totaalresultaat, een mutatieoverzicht van het eigen vermogen (SOCE), een kasstroomoverzicht en aantekeningen.

 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

  De wettelijke verplichtingen van de onderneming in de dagelijkse uitvoering van de opdracht begrijpen, zich eraan houden en toepassen.

 • Financiële prestaties van een bedrijf analyseren

  Op basis van de jaarrekening, de financiële staten en de externe informatie van de markt, de prestaties van de onderneming in financiële aangelegenheden analyseren om vast te stellen welke acties zouden kunnen worden ondernomen om de winst te vergroten.

 • Jaarrekeningen interpreteren

  De belangrijkste regels en indicatoren in de financiële staten lezen, begrijpen en interpreteren. De belangrijkste informatie uit de financiële staten extraheren, afhankelijk van de behoeften en deze informatie integreren in de ontwikkeling van de plannen van de afdeling.

 • Belastingaangifteformulieren voorbereiden

  Alle aftrekbare belastingen die tijdens het kwartaal of het fiscale jaar werden geïnd, optellen om belastingaangifteformulieren in te vullen en ze terugvorderen bij de overheid voor de aangifte van de belastingverplichtingen. De documenten en gegevens bewaren die de transactie ondersteunen.

 • Belastingen berekenen

  De belastingen berekenen die door een individuele persoon of organisatie moeten worden betaald of die moeten worden terugbetaald door een overheidsinstelling, in overeenstemming met specifieke wetgeving.

 • Voorlopige balansen opstellen

  Ervoor dat alle transacties worden geboekt in de boeken van het bedrijf en alle debet- en creditposten van de rekeningen totaliseren om het saldo op de rekeningen te bepalen.

 • Zorgen voor de naleving van boekhoudkundige afspraken

  Beheren van de boekhouding en naleving van algemeen aanvaarde boekhoudkundige conventies zoals het registreren van transacties tegen de huidige prijs, het kwantificeren van goederen, het scheiden van de persoonlijke rekeningen van de beheerders van het bedrijf, het effectief maken van de overdracht van het juridische eigendom van de activa tijdens de realisatie ervan en het waarborgen van het beginsel van het relatieve belang.

 • Boekhoudcertificaten koppelen aan boekhoudkundige transacties

  Documenten zoals facturen, contracten en betalingscertificaten ordenen en koppelen om de transacties in de boekhouding van het bedrijf te ondersteunen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële controlerapporten opstellen informatie over belastingwetgeving verstrekken insolventiewetgeving productieschema's controleren ingewikkelde boekhoudzaken oplossen advies geven over risicobeheer begrotingen evalueren filmproductieproces financiële audits uitvoeren uitgaven bijhouden liquiditeitenbeheer bedrijfsrekeningen beheren loonrapporten beheren inventaris beheren contacten onderhouden met accountants internationale standaarden voor financiële verslaglegging advies geven over financiële zaken risicoanalyses uitvoeren inkomsten beheren budgetten beheren uitgaven beheersen productiekosten berekenen ontwikkeling van de jaarlijkse begroting ondersteunen aanmaningsactiviteiten uitvoeren nationale algemeen aanvaarde boekhoudbeginselen kostenberekeningen uitvoeren financiële transacties verwerken financiële prognoses gegevens na verkoop opvolgen overleggen met de regisseur van een productie overleggen met de producer

Loopbaanperspectief

Het beroep accountant behoort tot de beroepsgroep Accountants. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410900  laag
verwachte baanopeningen tot 202413800  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB