Beroep acceptant verzekeringen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Acceptant verzekeringen: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Soorten verzekeringen

  De verschillende bestaande beleidsmaatregelen voor risico- of verliesoverdracht en hun kenmerken, zoals ziekteverzekering, autoverzekering of levensverzekering.

 • Moderne portefeuilletheorie

  De financiële theorie die probeert om de winst van een investering gelijk aan het genomen risico te maximaliseren of om het risico voor de verwachte winst van een investering te verkleinen door oordeelkundig de juiste combinatie van financiële producten te kiezen.

 • Eigendomsrecht

  De wet- en regelgeving die alle verschillende manieren regelt voor het omgaan met eigendom, zoals de soorten eigendom, de afhandeling van eigendomsgeschillen en de regels inzake eigendomscontracten.

 • Actuariële wetenschappen

  De regels voor het toepassen van wiskundige en statistische technieken om potentiële of bestaande risico's in diverse sectoren, zoals financiën of verzekeringen, te bepalen.

 • Verzekeringsrecht

  De wet en regelgeving betreffende de overeenkomsten inzake de overdracht van risico’s of verliezen van de ene partij, de verzekerde, naar een andere, de verzekeraar, in ruil voor een periodieke betaling. Hierbij gaat het onder meer om de regulering van verzekeringsclaims en het verzekeringswezen.

 • Bedrijfsleningen

  Leningen die zijn bedoeld voor zakelijke doeleinden en die gedekt of ongedekt kunnen zijn, al naargelang er sprake is van een onderpand. De verschillende soorten bedrijfsleningen zoals bankleningen, mezzaninefinanciering, op activa gebaseerde financiering en factuurfinanciering.

 • Verzekeringsbeginselen

  Inzicht in de beginselen van verzekering, met inbegrip van de aansprakelijkheid van derden, voorraden en faciliteiten.

 • Underwriting van vastgoed

  Het proces inzake het evalueren van aanvragen voor leningen in onroerendgoedactiviteiten waarbij niet alleen de potentiële kredietnemer wordt geëvalueerd, maar ook het onroerend goed dat wordt verhandeld, om te beoordelen of het onroerend goed kan worden afgelost.

 • Schadevorderingsprocedures

  De verschillende procedures die worden gebruikt om bij een verzekeringsmaatschappij formeel een betaling voor een geleden verlies te vragen.

Vaardigheden

 • Financieel plan opstellen

  Een financieel plan ontwikkelen overeenkomstig de financiële en cliëntenregelgeving, met inbegrip van het profiel van de belegger, het financieel advies en de onderhandelings- en transactieplannen.

 • Ondersteuning geven bij financiële berekeningen

  Collega’s, cliënten of andere partijen financiële steun voor complexe dossiers of berekeningen geven.

 • Financiële informatie over eigendommen verzamelen

  Informatie verzamelen over eerdere transacties met betrekking tot de goederen, zoals de prijzen waartegen de goederen eerder waren verkocht en de kosten die in verband met renovaties en reparaties zijn gemaakt, teneinde een duidelijk beeld te krijgen van de waarde van de goederen.

 • Verzekeringspolissen opstellen

  Schrijven van een contract met alle benodigde gegevens, zoals het verzekerde product, de uit te keren bedragen, hoe vaak de betaling nodig is, de persoonlijke gegevens van de verzekerde en onder welke voorwaarden de verzekering geldig of ongeldig is.

 • Beslissen over verzekeringsaanvragen

  Beoordeel de aanvragen voor een verzekeringspolis, rekening houdend met de risico-analyses en klantgegevens, om de aanvraag te weigeren of goed te keuren en de noodzakelijke procedures na het besluit in gang te zetten.

 • Regelingen voor samenwerking opstellen

  De voorwaarden voor samenwerkingscontracten met een onderneming opstellen, vaststellen en overeen komen door de producten, de volgende ontwikkelingen of verschuivingen in de markt te vergelijken en onderhandelingen over voorwaarden en prijzen te voeren.

 • Financiële risico’s beheren

  De financiële risico’s voorspellen en beheren, en procedures vaststellen om de gevolgen ervan te voorkomen of tot een minimum te beperken.

 • Financieel risico analyseren

  Risico's identificeren en analyseren die een financiële impact kunnen hebben op een organisatie of individu, zoals krediet- en marktrisico's, en oplossingen voorstellen om deze risico's te dekken.

 • Financiële haalbaarheid beoordelen

  Financiële informatie en vereisten van projecten zoals budgetraming, verwachte omzet en risicobeoordeling herzien en analyseren voor het bepalen van de baten en kosten van het project. Beoordelen of de overeenkomst of het project in staat zal zijn de investering terug te betalen en of de potentiële winst het financiële risico waard is.

 • Verzekeringsprocedures evalueren

  Alle documentatie met betrekking tot een specifieke verzekeringskwestie analyseren om ervoor te zorgen dat het verzoek om de verzekering te gebruiken of de behandeling van de claims in overeenstemming met de richtsnoeren en voorschriften is behandeld, dat de kwestie geen significant risico voor de verzekeraar vormt of dat de beoordeling van de claims juist is, en om het verdere verloop van de actie te beoordelen.

 • Financiële informatie verzamelen

  Informatie verzamelen over effecten, marktomstandigheden, overheidsregelingen en de financiële situatie, doelstellingen en behoeften van cliënten of ondernemingen.

Optionele kennis en vaardigheden

financiële informatie samenvatten marktanalyse financiële geschillen behandelen financiële formaliteiten uitleggen aan klanten communiceren met klanten vastgoedwaarden vergelijken richtlijnen voor underwriting opstellen vastgoedmarkt leningovereenkomsten regelen vastgoedmarkt onderzoeken financiële jaarrekeningen verzekeringstarieven berekenen verzekeringsmarkt contractuele geschillen beheren financiële controlerapporten opstellen informatie geven over huurovereenkomsten financiële audits uitvoeren schadebeoordeling organiseren contracten beheren verzekeringsrisico’s analyseren verzekeringsbehoeften analyseren beleggingsportefeuilles controleren processen voor kredietcontrole betrouwbaarheid van klanten beoordelen helpen bij kredietaanvragen beleggingsportefeuilles ontwikkelen jaarrekeningen interpreteren zorgen dat documenten juist worden beheerd schade inschatten technische communicatievaardigheden toepassen kredietwaardigheid beoordelen behoeften van cliënten identificeren

Loopbaanperspectief

Het beroep acceptant verzekeringen behoort tot de beroepsgroep Vertegenwoordigers en inkopers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-7000  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 202417300  laag
verwachte baanopeningen tot 202417300  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB